ေငြစကၠဴေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ထည့္သြင္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္း ဘာေၾကာင့္ မေဆာင္ရြက္သင့္

“ေငြစကၠဴေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုထည့္သြင္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္ မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပေဆြးေႏြး”

ေငြစကၠဴေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုထည့္သြင္း၍ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားသုံးသပ္ျပီးမွာသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၇ရက္ ၁၀ လပိုင္းက ျမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္ဝင္း တင္သြင္းေသာ “ေရွ႕အနာဂတ္ကာလတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို ယေန႔က်င္းပတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးႏွင့္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္မင္းလႈိင္ က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ကိုင္တြယ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ထိမ္းသိမ္းမႈပိုင္းမွာ လြန္စြာအားနည္းတာကိုေတြ႔ရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပုံ ရုပ္တုမ်ားကို ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထား ဂုဏ္ျပဳေနမႈေၾကာင့္ သပ္ယပ္တင့္တယ္ျပီး ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံမ်ားတြင္မူ ကိုင္တြယ္ထားသိုမႈ သယ္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ အေလးထားမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေမွးမွိန္ေနတာကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးကို တန္ဖိုးထားသလို၊ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာအျဖစ္ ရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္အရာမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴအသစ္ကို ဒီဇုိင္းအသစ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည္ဆိုပါက လက္ရွိ ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သုံးစြဲေနသည့္ ေငြပမာဏတန္ဖိုးျပည့္မီေအာင္တျဖည္းျဖည္းအခ်ိန္ယူအစားထိုး ျဖန္႔ေ၀သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမွာ က်ပ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ သုံးစြဲေနရေသာ ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္ခမ်ားအျပင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခမ်ားပါ ပိုမိုကုန္က်လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးစနစ္ကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ ေငြေၾကးေပၚက အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲျခင္းထက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးခုိင္မာေအာင္လုပ္ျခင္းက ပိုျပီးအေျခခံက်ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္ မေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းတို႔ကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

“ေဒါင္း ၊ ျခေသ့ၤ ႏွင့္ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုးက ျမတ္နိုးတန္ဖိုးထားျပီး နုိင္ငံေတာ္၏အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္အေနျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုပါတယ္ ” ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္မင္းလႈိင္က ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္က မူပိုင္ခြင့္ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံကို ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပလိုမႈသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရုံမွ်ျဖင့္မျပီးပဲ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵသည္လည္း အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာင္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ရိုက္ႏွိပ္မႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေမးျမန္းမႈမ်ား ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အားလုံးကစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးသည္။

ယင္းအျပင္ ေငြစကၠဴအသစ္တစ္ခုထုတ္ေ၀ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ မွာၾကားျခင္း၊ ရိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္သိုေလွာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ရွိၾကျပီး အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေငြစကၠဴမ်ား၏ လုံျခံဳေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံျခံဳမႈစနစ္ျမင့္မားေလေလ စရိတ္စက ပိုေလေလျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္သည့္ လုံျခံဳေရးစနစ္မ်ားထည့္သြင္းထားသျဖင့္ တုပမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေငြစကၠဴအသစ္ထုတ္ေ၀ပါက က်ပ္ဘီလီယံမ်ားစြာကုန္က်မွာျဖစ္ျခင္း၊ ၀ိသမစီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ၀ါဒျဖန္႔မႈ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈပိုမိုျမင့္မားလာႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးပိုမိုက်ပ္တည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသုံးေငြစကၠဴအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပယုံၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပသည့္ပုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူပိုင္ခြင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေကာင္းမြန္ျပီး အဖက္ဖက္ကေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔ေနခ်ိန္က်မွသာလွ်င္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး လတ္တေလာအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေသခ်ာစြာသုံးသပ္ျပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ၎က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးစလံုးက ေဆြးေႏြးျပီးခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ကေဆြးေႏြးရာ အဆိုရွင္နွင့္သေဘာအတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကရာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က မတ္တပ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကန္႔ကြက္မဲ မွာ ၁၀၉ မဲသာရွိျပီး ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ မရွိသျဖင့္ ဦး “ေရွ႕အနာဂတ္ကာလတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

YL

Popular News Journal

============

“ငွေစက္ကူပေါ်၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံထည့်သွင်ရိုက်နှိပ်ခြင်းကို နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှေးကွေးနေချိန်တွင် မဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် တင်ပြဆွေးနွေး”

ငွေစက္ကူပေါ်၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံထည့်သွင်း၍ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှေးကွေးနေချိန်တွင်မဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ သေချာစွာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှာသာလျှင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

၂၇ရက် ၁၀ လပိုင်းက မြိုင် မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ခင်ဝင်း တင်သွင်းသော “ရှေ့အနာဂတ်ကာလတွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရန် ရှိလာမည့် ငွေစက္ကူများပေါ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံများဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုကို ယနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦးနှင့်တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မင်းလှိုင် က ဆွေးနွေးရာတွင် ငွေစက္ကူများကို ကိုင်တွယ်မှု၊ သယ်ဆောင်မှု၊ ထိမ်းသိမ်းမှုပိုင်းမှာ လွန်စွာအားနည်းတာကိုတွေ့ရကြောင်း၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံ ရုပ်တုများကို နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများက အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား ဂုဏ်ပြုနေမှုကြောင့် သပ်ယပ်တင့်တယ်ပြီး လေးစားကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ငွေစက္ကူပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြထားသည့် ဗိုလ်ချုပ်ပုံများတွင်မူ ကိုင်တွယ်ထားသိုမှု သယ်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်းနှင့် အလေးထားမှုမရှိခြင်းများကြောင့် ဟောင်းနွမ်းမှေးမှိန်နေတာကို စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေကြေးကို တန်ဖိုးထားသလို၊ ငွေစက္ကူပေါ်တွင် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာအဖြစ် ရိုက်နှိပ်ထားသည့်အရာများအပေါ်တွင်လည်း လေးစားတန်ဖိုးထားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ငွေစက္ကူအသစ်ကို ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေမည်ဆိုပါက လက်ရှိ နိုင်ငံအတွင်း လှည့်လည်သုံးစွဲနေသည့် ငွေပမာဏတန်ဖိုးပြည့်မီအောင်တဖြည်းဖြည်းအချိန်ယူအစားထိုး ဖြန့်ဝေသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်စဉ် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေမှာ ကျပ်ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ သုံးစွဲနေရသော ငွေစက္ကူရိုက်နှိပ်ခများအပြင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခများပါ ပိုမိုကုန်ကျလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေကြေးစနစ်ကို ပုံဖော်ရာတွင် ငွေကြေးပေါ်က အမှတ်တံဆိပ်များကိုပြောင်းလဲခြင်းထက် ငွေကြေးတန်ဖိုးခိုင်မာအောင်လုပ်ခြင်းက ပိုပြီးအခြေခံကျကြောင်းတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှေးကွေးနေချိန်တွင် မဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်းတို့ကို အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

“ဒေါင်း ၊ ခြသေ့င်္ နှင့်ဆင်ဖြူတော်များကို ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြခြင်းမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးက မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီး နိုင်ငံတော်၏အမှတ်လက္ခဏာတစ်ရပ်အနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ် ” ဟု ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မင်းလှိုင်က ဆိုပါသည်။

ဆက်လက်၍ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်မင်းလှိုင်က မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးလိုပါကြောင်း၊ ငွေစက္ကူပေါ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြလိုမှုသည် လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ဆွေးနွေးအတည်ပြုရုံမျှဖြင့်မပြီးပဲ အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ သဘောဆန္ဒသည်လည်း အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြလိုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြောင်း၊ နောင် ငွေစက္ကူများပေါ်တွင် လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ရိုက်နှိပ်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်အတွင်း၌ မေးမြန်းမှုများ တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အားလုံးကစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းကိုလည်း အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးသည်။

ယင်းအပြင် ငွေစက္ကူအသစ်တစ်ခုထုတ်ဝေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ မှာကြားခြင်း၊ ရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ ကြိုတင်သိုလှောင်ခြင်း စသည်တို့ရှိကြပြီး အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ ငွေစက္ကူများ၏ လုံခြုံရေးပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြံုမှုစနစ်မြင့်မားလေလေ စရိတ်စက ပိုလေလေဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ငွေစက္ကူများမှာ အဆင့်မြင့်သည့် လုံခြံုရေးစနစ်များထည့်သွင်းထားသဖြင့် တုပမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ငွေစက္ကူအသစ်ထုတ်ဝေပါက ကျပ်ဘီလီယံများစွာကုန်ကျမှာဖြစ်ခြင်း၊ ၀ိသမစီးပွားရေးသမားများ၏ ၀ါဒဖြန့်မှု လှုံ့ဆော်မှု ငွေကြေးစျေးကွက်ကစားမှုများကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပိုမိုမြင့်မားလာနိုင်ခြင်း၊ ပြည်သူများ စီးပွားရေးပိုမိုကျပ်တည်းလာနိုင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသုံးငွေစက္ကူအပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာနိုင်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပိုမိုများပြားလာနိုင်ခြင်း၊ ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြသည့်ပုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူပိုင်ခွင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်ပြီး အဖက်ဖက်ကအောင်မြင်ချောမွေ့နေချိန်ကျမှသာလျှင် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်သင့်ပြီး လတ်တလောအခြေအနေအရ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် မဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်းနှင့် သေချာစွာသုံးသပ်ပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း ၎င်းက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦးစလုံးက ဆွေးနွေးပြီးချိန်တွင် ဗဟိုဘဏ်ကဆွေးနွေးရာ အဆိုရှင်နှင့်သဘောအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။

ယင်းနောက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရာ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အရပ်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို့က မတ်တပ်ရပ်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကန့်ကွက်မဲ မှာ ၁၀၉ မဲသာရှိပြီး ထောက်ခံမဲ ၂၈၆မဲနှင့် ကြားနေမဲ မရှိသဖြင့် ဦး “ရှေ့အနာဂတ်ကာလတွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရန် ရှိလာမည့် ငွေစက္ကူများပေါ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံများဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုကို အတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

YL

Popular News Journal